Rekrutacja - Politechnika Opolska

Trwa rekrutacja
na studia

Wybierz kierunek przyszłości!

Wybierz kierunek przyszłości!

Przyszłość jest w Twoich rękach! Na Politechnice Opolskiej czeka na Ciebie mnóstwo ciekawych kierunków. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Rekrutacja krok po kroku

Załóż konto na irk.po.edu.pl

następnie zaloguj się na swoje konto

Wprowadź wyniki matury

następnie wnieś opłatę rekrutacyjną

Sprawdź, czy się zakwalifikowałeś

następnie złoż dokumenty w punkcie rekrutacyjnym

Sprawdź, czy zostałeś przyjęty

następnie ciesz się wakacjami i do zoabczenia.

Czas na doskonalenie

Studia podyplomowe

Czas na doskonalenie – skorzystaj z oferty studiów podyplomowych.

Kursy

Czas na doskonalenie — skorzystaj z oferty kursów.

Szkoła doktorska

Czas na doskonalenie – skorzystaj z oferty szkoły doktorskiej.

Dlaczego
warto wybrać
Politechnikę
Opolską?

Magdalena Libront

studentka zarządzania

Dzięki studiom na Politechnice Opolskiej określiłam swoją ścieżkę kariery, a zdobyta wiedza i umiejętności rozwinęły mi skrzydła do działania. Nauczyłam się wielozadaniowości oraz dobrej organizacji, co jest nieocenione w życiu zawodowym.

Dlaczego
warto wybrać
Politechnikę
Opolską?

Natalia Stein

Studentka informatyki

Jestem na trzecim roku. Przez ten czas dużo się nauczyłam i mocno zaangażowałam. Bardzo podoba mi się programowanie i z nim wiążę swoją przyszłości. Polecam.

Najczęściej zadawane pytania

Czy w tym roku kandydaci na architekturę będą mieli egzamin dodatkowy z rysunku?

Tak. W tym roku odbędzie się egzamin dodatkowy z rysunku. Więcej informacji: Architektura – informacje dodatkowe…

Gdzie należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników matury do systemu KReM?

Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole równocześnie z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych.

Aplikuję na studia w Politechnice Opolskiej. Kiedy muszę złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Jeżeli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, to w przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia kandydat samodzielnie wprowadza wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów umieszczonych na świadectwie. System IRK porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic kandydat zostanie powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic. Komplet złożonych dokumentów w systemie IRK jest podstawą kwalifikacji kandydata. 

UWAGA: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Po zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w punkcie rekrutacyjnym w Opolu, ul. Mikołajczyka 16 (budynek Łącznik).

W jaki sposób dołączyć dokumenty w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów?

W celu dodania podania (oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej) należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać „Moje konto”, następnie „Formularze osobowe”, a potem „Wykształcenie”. Proszę zapoznać się z instrukcją dołączania dokumentów do IRK. Więcej informacji: Instrukcja dołączania dokumentów…

Czy osoba niepełnoletnia może wziąć udział w rekrutacji na studia?

Osoba niepełnoletnia może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami. Następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • karta informacyjna,
  • umowa o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych, muszą być podpisane przez przedstawiciela ustawowego kandydata (najczęściej są to rodzice). Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć podpis w Punkcie Rekrutacyjnym w obecności członka Komisji Rekrutacyjnej. Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza siedzibą Uczelni, to własnoręczność podpisu przedstawiciela ustawowego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP. Przedstawiciel ustawowy może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów na Politechnice Opolskiej, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.

UWAGA! Obowiązkowe jest posiadanie przez kandydata dowodu tożsamości, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia. Wniosek o wydanie dowodu tożsamości można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE 18 lat.

Czy mogę aplikować na studia, jeśli już jestem studentem?

Oczywiście udział w rekrutacji jest możliwy. Jedynym ograniczeniem jest, że wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba studiuje lub który ukończyła w ramach tego samego stopnia studiów.