Gdzie jesteś: Strona główna / Architektura – egzamin dodatkowy

Architektura – informacje dodatkowe

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – egzamin dodatkowy z rysunku

Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura stanowią wybrane wyniki egzaminu maturalnego oraz pozytywny wynik egzaminu dodatkowego, do którego zobowiązani są przystąpić kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek studiów.  Egzamin dodatkowy przeprowadza komisja egzaminacyjna.  Egzamin dodatkowy sprawdza predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku architektura.

Egzamin dodatkowy składa się z dwóch części:

I część –  rysunek z natury (3 godziny lekcyjne)

II część  rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (3 godziny lekcyjne)

Termin I i II części egzaminu zostanie podany w terminarzu rekrutacji.

Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00,  w trybie stacjonarnym. Kandydaci proszeni są o przybycie na wskazane miejsce około godz. 8.30.

Miejsce i salę przydzieli system IRK po zakończeniu procesu rekrutacji (tj. wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych ze świadectwa dojrzałości w tym ocen / wartości pkt.).

Kandydaci proszeni są o przyniesienie ze sobą:

-desek rysunkowych w formacie 50×70 cm (zalecany sztywny podkład),

-własnych przyborów rysunkowych

-dowodu osobistego.

Technika wykonania rysunków: ołówek.

Każda z części egzaminu dodatkowego oceniana jest w skali 0150 punktów.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie łącznie z I i II części egzaminu co najmniej  100 punktów

Wyniki egzaminu dodatkowego z rysunku zostaną opublikowane na indywidualnych kontach w systemie IRK

Przyjmowanie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych odbędzie  się zgodnie z terminarzem rekrutacji.

STUDIA DRUGIEGO  STOPNIA – rozmowa kwalifikacyjna

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia  drugiego stopnia na kierunek architektura jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na  kierunku architektura i tytuł zawodowy inżyniera architekta.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia  drugiego stopnia na kierunek architektura i spełniający powyższe kryterium są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej i przedstawienia portfolio obejmującego dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Kandydat musi uzyskać wynik portfolio minimum 2 punkty, co jest warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia.  Rozmowę kwalifikacyjną  prowadzi komisja egzaminacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu wskazanym w terminarzu rekrutacji.

Rozmowa kwalifikacyjna rozpocznie się o godz. 10.00, w trybie stacjonarnym.

Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 9.30 do sali KS-303 (III piętro w nowym skrzydle dydaktycznym) w Opolu, przy ul. Katowickiej  48.