Gdzie jesteś: Strona główna / Częste pytania (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy w tym roku kandydaci na architekturę będą mieli egzamin dodatkowy z rysunku?

Tak. W tym roku odbędzie się egzamin dodatkowy z rysunku. Więcej informacji: Architektura – informacje dodatkowe…

Gdzie należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników matury do systemu KReM?

Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole równocześnie z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych.

Aplikuję na studia w Politechnice Opolskiej. Kiedy muszę złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Jeżeli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, to w przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia kandydat samodzielnie wprowadza wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów umieszczonych na świadectwie. System IRK porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic kandydat zostanie powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic. Komplet złożonych dokumentów w systemie IRK jest podstawą kwalifikacji kandydata. 

UWAGA: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Po zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w punkcie rekrutacyjnym w Opolu, ul. Mikołajczyka 16 (budynek Łącznik).

Czy muszę dołączyć pliki z dokumentami rekrutacyjnymi do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów?

Obywatele polscy nie mają obowiązku dołączania plików do systemu IRK. Można to zrobić, a w tym celu należy po zalogowaniu się do systemu IRK wybrać „Moje konto”, następnie „Formularze osobowe”, a potem „Wykształcenie”. Proszę zapoznać się z instrukcją dołączania dokumentów do IRK. Więcej informacji: Instrukcja dołączania dokumentów…

Czy osoba niepełnoletnia może wziąć udział w rekrutacji na studia?

Osoba niepełnoletnia może brać udział w rekrutacji ale w takim przypadku musi wraz z dokumentami rekrutacyjnymi złożyć oświadczenie przedstawiciela ustawowego.   

UWAGA! Obowiązkowe jest posiadanie przez kandydata dowodu tożsamości, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia. Wniosek o wydanie dowodu tożsamości można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE 18 lat.

Czy mogę aplikować na studia, jeśli już jestem studentem?

Oczywiście udział w rekrutacji jest możliwy. Jedynym ograniczeniem jest, że wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba studiuje lub który ukończyła w ramach tego samego stopnia studiów.

Jaka jest wysokość tegorocznej opłaty rekrutacyjnej?

W tym roku opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 zł, na kierunek sport i bezpieczeństwo 100,00 zł a na kierunek architektura 150,00 zł.

W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?

Informacja o wynikach kwalifikacji na studia zostanie umieszczona w systemie IRK na indywidualnym koncie każdego kandydata w terminie wyznaczonym w kalendarzu rekrutacji. Po złożeniu w Punkcie Rekrutacyjnym kompletu dokumentów rekrutacyjnych, zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci na studia a Komisja Rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę  studentów i publikuje status „przyjęty” na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.

Posiadam tytuł laureata lub finalisty czy jestem przyjmowany poza systemem rekrutacji na wszystkie kierunki?

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu Politechniki Opolskiej. Laureaci i finaliści, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na PO z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego muszą obowiązkowo dokonać rejestracji w systemie IRK. W terminach opublikowanych na stronie Kierunki studiów i terminarz są zobowiązani wprowadzić wyniki matury oraz przesłać w formie skanu zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Następnie, przy dokonywaniu wpisu, przedstawiają oryginał zaświadczenia do wglądu. Z uprawnienia można skorzystać wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminów maturalnych i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, że laureaci i finaliści otrzymują maksymalną wartość wskaźnika rekrutacji. Jeśli kandydujesz na kierunek architektura – musisz przystąpić do egzaminu dodatkowego z rysunku i uzyskać wynik pozytywny. Więcej informacji: Architektura – informacje dodatkowe…  Jeśli kandydujesz na kierunek Sport i bezpieczeństwo – musisz przystąpić do egzaminu sprawnościowego i uzyskać wynik pozytywny. Więcej informacji:  Sport i bezpieczeństwo – informacje dodatkowe… 

Czy muszę osobiście składać dokumenty– musisz przystąpić do egzaminu dodatkowego z rysunku i uzyskać wynik pozytywny. Więcej informacji: rekrutacyjne?

Nie. Może to zrobić osoba upoważniona.

Czy muszę stawić się osobiście na Uczelni, aby dokonać wpisu na listę studentów?

Tak.

Czy można dokonać wpisu na listę w innym terminie niż wskazany w terminarzu rekrutacji?

Nie. Wpisu należy dokonać w terminie przewidzianym na wpisy w danym cyklu rekrutacji. Brak wpisu oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wpis w wyznaczonym terminie oraz potwierdzonych wiarygodnym dokumentem możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie/przywrócenie terminu wpisów.

Jeśli zostałem wpisany na listę studentów czy mogę zrezygnować w podjęcia studiów w Politechnice Opolskiej?

Tak. W tym celu należy pobrać i podpisać  rezygnację z systemu IRK i przesłać ją na adres rezygnacje@po.edu.pl.

Jeśli zostałem wpisany na listę studentów czy mogę jeszcze zmienić kierunek studiów?

Tak. Dokonanie wpisu na kierunek, na który zostało się zakwalifikowanym gwarantuje miejsce na studiach w Politechnice Opolskiej i nie wyklucza możliwości uczestnictwa w rekrutacji na inne kierunki. Po dokonaniu wpisu na dany kierunek studiów, istnieje możliwość złożenia rezygnacji po wpisie, a następnie dokonanie wpisu na nowy kierunek studiów w ramach wolnych miejsc. W takiej sytuacji należy się skontaktować z Komisją Rekrutacyjną.

Jeśli studiuję w Politechnice Opolskiej lub jestem jej absolwentem to czy muszę składać fotografię?

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych studenta wszyscy kandydaci muszą zamieścić w systemie IRK elektroniczną wersję fotografii.